broker leasingowy - wyszukujemy najlepsze oferty na rynku  
 
strona główna

www.1 leasing.pl
 
 zadzwoń:
(+48) 602 33 49 66 
 

Strona głównaDodatkiPolityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO* (GDPR)** przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
 
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
**) General Data Protection Regulation.
 
Skąd możemy mieć Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy (jedno lub więcej z poniższych źródeł):
1) bezpośrednio od Państwa (poprzez jedno ze źródeł: kontakt telefoniczny od Państwa, otrzymany e-mail, otrzymane zapytanie ofertowe z formularza na stronie www.1leasing.pl);
2) od pracownika / współpracownika / partnera / właściciela Państwa firmy, bądź członka rodziny, celem przedstawienia Państwu oferty (leasingu, pożyczki, czy innych form finansowania), czy też celem współpracy przy procedowaniu wniosku o finansowanie i zawarcie umowy leasingu / pożyczki / kredytu;
3) od dostawcy środków trwałych oferującego Państwu sprzedawany przedmiot do sfinansowania przy naszym udziale;
4) od osoby, z którą łączyły Państwa relacje biznesowe, która nas Państwu poleciła lub polecono nam skontaktowanie się z Państwem;
5) ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Państwa strony internetowej czy innych podobnych źródeł.
 
Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem danych jest Andrzej Świderski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "A-Ski Consulting" Andrzej Świderski, z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Legionów 107 F 3, 81-472 Gdynia, biuro: Al. Zwycięstwa 241/13 (III piętro), 81-521 Gdynia, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5860214358, REGON: 190399990, tel.: 22 20 10 555, 58 520 80 60, 71 733 69 00, e-mail:
 
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące kategorie danych (jedno z poniższych lub więcej):
1) dane osobowe (imiona, nazwisko, adres zameldowania);
2) dane kontaktowe (podane adresy, numery telefonów, adresy e-mail);
3) dane komunikacyjne (historia prowadzonej korespondencji, notatki z rozmów, otrzymane/wysłane wiadomości e-mail);
4) w przypadku korzystania ze strony internetowej www.1leasing.pl - dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystacie Państwo z przeglądarki internetowej), dane historii przeglądania strony (zapisywane pliki „cookies” - np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i Państwa przeglądarką internetową podczas wypełniania formularza zapytania ofertowego);
dane wymagane do procedowania wniosków o finansowanie leasingiem, pożyczką, kredytem - w tym:
5) dane identyfikacyjne (numer dokumentu tożsamości, PESEL, pozostałe dane z dowodu osobistego), stan cywilny;
6) podane przez Państwa dane we wnioskach o finansowanie i załącznikach do nich, korespondencji, rozmowach, w tym numer rachunku bankowego; dane zawarte w przesłanych nam przez Państwa deklaracjach podatkowych i innych dokumentach;
7) informacje uzyskane z baz danych o ograniczonym dostępie, jak np. Krajowy Rejestr Długów BIG, Biuro Informacji Kredytowej BIG InfoMonitor.
 
Do czego będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1) w celu przedstawiania kalkulacji leasingu, pożyczki, kredytu, faktoringu, ubezpieczenia - we współpracy z partnerami finansującymi (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe, towarzystwa ubezpieczeniowe) - w odpowiedzi na Państwa zapytanie - wówczas Państwa dane zostaną przekazane podmiotom trzecim (finansującym, ubezpieczeniowym);*
2) w celu udzielania dodatkowych informacji związanych z obszarem finansowania;*
3) w celu odpowiedzi na pytania z Państwa strony, w tym także odpowiedzi na reklamacje;*
4) w celu procedowania wniosków o finansowanie (leasing, pożyczka, kredyt, umowa najmu, faktoring) we współpracy z partnerami finansującymi (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe) - po wcześniejszym ustaleniu z Państwem - wówczas Państwa dane zostaną przekazane tym podmiotom, a także mogą być przekazane rzeczoznawcom (w przypadku zlecenia wyceny), dostawcom;*
5) w celu zawierania umów o finansowanie (leasing, pożyczka, kredyt, umowa najmu, faktoring) pomiędzy Państwem (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub pomiędzy reprezentowanym przez Państwa podmiotem (spółki kapitałowe, inne podmioty prawne) a partnerami współpracującymi (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe, ubezpieczeniowe, dostawcy, rzeczoznawcy majątkowi w przypadku zlecenia wyceny) - po wcześniejszym ustaleniu z Państwem;*
6) w celu dalszej obsługi po zawarciu umowy o finansowanie, zawartej z naszym partnerem, przy naszym udziale;**
7) w celu realizacji innych działań wykonywanych na Państwa żądanie;**
8) w celach marketingowych (przekazywanie informacji o pojawiających się promocjach w obszarze finansowania itp.).**
 
*) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - Art. 6 ust. 1 lit. b.
**) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - Art. 6 ust. 1 lit. f.
 
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu przedstawienia oferty, także wstępnej niezobowiązującej kalkulacji, podanie przez Państwa danych jest warunkiem jej przedstawienia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu uzyskania informacji od podmiotu finansującego o przyznaniu finansowania, podanie przez Państwa danych jest warunkiem uzyskania tej informacji.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia umowy (leasingu/pożyczki/kredytu/najmu/factoringu, ubezpieczenia) ze współpracującym z nami podmiotem finansującym, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia z nim umowy.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zrealizowania powyższych celów.
W przypadku niepodania danych osobowych oferta nie będzie przedstawiona, wniosek o finansowanie nie będzie mógł być rozpatrzony, umowa nie będzie zawarta.
 
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonanych czynności:
1) wyrażona przez Państwa zgoda (uwzględniająca przekazanie Państwa danych podmiotowi trzeciemu, tj. potencjalnemu finansującemu, z którym planowane jest zawarcie umowy, ubezpieczającemu, ewentualnie także dostawcy i rzeczoznawcy);
2) zawarcie umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (finansującym, ubezpieczającym, dostawcą, rzeczoznawcą) za naszym pośrednictwem, a także podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy (w tym procedowanie wniosku o finansowanie);
3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom uprawnionym przepisami prawa, jak np. policja, urząd skarbowy, ZUS);
4) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (działania marketingowe, przekazywanie informacji z obszaru naszej działalności).
 
Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu ich nie przekażemy?
Udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotom finansującym (spółki leasingowe, banki, spółki faktoringowe), z którymi współpracujemy, w celu przygotowania przez nich propozycji finansowania (leasing, pożyczka, kredyt, najem, faktoring, ubezpieczenie), a po uzyskaniu od Państwa decyzji, także w celu procedowania wniosku o finansowanie oraz w celu zawarcia wnioskowanej umowy o finansowanie. Ponadto także towarzystwom ubezpieczeniowym, dostawcom przedmiotów do sfinansowania.
W takim przypadku podmioty te zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych. W związku z faktem, że lista tych podmiotów może ulegać zmianom (ze względu na dynamikę rynku), nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy, można zadać pytanie o to w każdym czasie.
Dane mogą być także przekazywane podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym usługi informatyczne (przy zachowaniu poufności danych przez nich), poczcie, kurierom (w przypadku nadania Państwu przesyłki), a także podmiotom uprawnionym przepisami prawa (jak np. policja, urząd skarbowy, ZUS).
 
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom z innych branż, Państwa potencjalnym konkurentom, ani do państw trzecich. Państwa dane nie będą przedmiotem sprzedaży.
 
Jakie posiadacie Państwo prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych?
Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.
Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (np. marketing bezpośredni produktów lub usług).
Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 
Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną nam w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe administratora danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych jest legalne.
 
Jak skontaktować się z administratorem danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 602 33 49 66 lub e-mailowo pod adresem
Użytkownik niniejszego serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna może być potencjalnie narażona na ingerencję osób trzecich (dostawca usługi konta e-mail) i może nie mieć charakteru poufnego.
 
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania zadań na Państwa wniosek (przedstawianie ofert, kalkulacji, procedowania wniosków o finansowanie, nadzór nad zawartymi przy naszej pomocy umowami z podmiotami trzecimi), a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możemy podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec nas.
 
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 
Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z podmiotem trzecim na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
 
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing produktów/usług partnerów współpracujących, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych?
Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 
W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu) przez nas, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wpływa istotnie na Państwa, natomiast korzystamy z plików cookies lub innych metod rejestrujących ruch na naszej stronie internetowej.
 
W przypadku przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w związku ze złożeniem wniosku o finansowanie (spółki leasingowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe), Państwa dane osobowe mogą jednak podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu) przez te podmioty. W takich przypadkach nastąpi to dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody na formularzu takiego podmiotu trzeciego (przy składaniu wniosku o finansowanie na wzorze podmiotu trzeciego - naszego partnera biznesowego).
 
Informacja o plikach cookies („ciasteczka”)
 
Niniejszy serwis internetowy (występujący pod adresami: [www.] 1 leasing.pl, 1 leasing.com.pl, 1 leasing.eu, 1 leasing.biz, 1 leasing.net) używa plików cookies („ciasteczka”).
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które ukazują w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z niego (czas przebywania na stronie, ścieżka przejść pomiędzy stronami, używane przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, rozdzielczość ekranu, itp.);
b) utrzymanie sesji użytkownika serwisu podczas wypełniania formularza zapytań ofertowych.
 
Użytkownik serwisu może zrezygnować z zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu (zwłaszcza formularza zapytań) może okazać się niemożliwe. Informacje jak wyłączyć zapisywanie plików cookies zawiera pomoc lub dokumentacja wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 
Preferencje użytkownika gromadzone z użyciem plików cookies przez system reklamowy Google mogą być zmieniane przez użytkownika pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/
 
Zastrzeżenia prawne „Google Analytics”
 
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
 
Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
W związku z aktywacją anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer spółki Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Można także zablokować rejestrowanie danych zapisywanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników, bezpośrednio przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Czas przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach powiązanych z plikami cookies i identyfikatorami użytkowników (w ramach usługi Google Analytics) wynosi 14 miesięcy. Po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.
wstecz   do góry   
finansowanie inwestycji, firmy leasingowe, brokerzy, banki, kredytowanie, zastrzeżenia prawne, firma leasingowa, finansowanie inwestycji, oferty leasingu, banki, broker leasingowy, zastrzeżenia prawne, kredyty, A-Ski Consulting
 
   www.1 leasing.pl — strona głównamapa serwisukontaktdrukuj stronędrukuj © aktualizacja: 25-06-2018